Wat doet de arrangementencommissie?

De arrangementencommissie valt onder het Samenwerkingsverband VO Deventer. In het kader van het passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid leerlingen met een extra ondersteuningsvraag te voorzien van een passend ondersteuningsarrangement. Dit gebeurt binnen de arrangementencommissie.

Wat doet de arrangementencommissie?

Twee orthopedagogen, de directeur en de beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband vormen de kleine arrangementencommissie. Zij bespreken de ondersteuningsvraag van de leerling. Dan zijn er twee mogelijkheden:

1. de kleine arrangementencommissie geeft advies af;

2. de ondersteuningsvraag wordt geagendeerd voor de grote arrangementencommissie (commissie met brede in- en externe expertise). Deze commissie bestaat uit deskundigen; onder andere een orthopedagoog van het regulier voortgezet onderwijs, een orthopedagoog uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), een intern begeleider uit het voorgezet speciaal onderwijs (VSO), een arts, een deskundige van Sine Limite (het samenwerkingsverband passend onderwijs in het basisonderwijs) en een teamleider praktijkonderwijs.

De kleine en grote arrangementencommissie zijn gemandateerd om een arrangement vast te stellen of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO af te geven. Daarnaast adviseert de arrangementencommissie over leerlingen die teruggeplaatst worden vanuit het speciaal (voortgezet) onderwijs in het regulier onderwijs.

Extra ondersteuning onderwijs

Alle vragen rondom extra ondersteuning verlopen via de arrangementencommissie. In sommige gevallen kan worden volstaan met een vorm van preventieve consultatie of een training van een docent of docententeam.

De school die aanmeldt en u als ouder/verzorger worden nadrukkelijk betrokken bij de aanmelding. Soms geeft de ondersteuningsvraag aanleiding u en de school persoonlijk uit te nodigen voor de vergadering. De arrangementencommissie ziet u als ervaringsdeskundige en u bent als geen ander in staat te verwoorden waar uw kind binnen het onderwijs behoefte aan heeft.

De kleine arrangementencommissie komt wekelijks bij elkaar. De grote arrangementencommissie komt één keer per twee á drie weken bijeen (zie planning grote arrangementencommissie schooljaar 2019-2020).