Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is hét visiedocument voor passend onderwijs voor vier jaar en beschrijft de ambities die door samenwerkingsverband VO Deventer worden nagestreefd. In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste eens in de vier jaar opgesteld.

Ondersteuningsplan SWV VO Deventer 2023-2027

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”