Scholen

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en -perspectief. Scholen proberen binnen hun mogelijkheden elke leerling een passende onderwijsplek te bieden door extra begeleiding en ondersteuning in te zetten wanneer een leerling dit nodig heeft. Voor passend onderwijs zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Bij het samenwerkingsverband gaan we uit van een sterke basisondersteuning, eventueel extra ondersteuning in de nabije omgeving en voortgezet speciaal onderwijs als het nodig is.

Stroomschema
Bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs hechten wij veel waarde aan een goede overdracht om de leerlingen een zo kansrijk mogelijke start te laten maken op de nieuwe school. Wanneer een leerling vastloopt in het regulier voortgezet onderwijs zal de VO-school in een zo'n vroeg mogelijk stadium contact zoeken met het samenwerkingsverband. Ook wanneer een leerling naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs gaat blijven wij in veel gevallen betrokken. Welke routes er gelopen kunnen worden vanuit de verschillende schoolsoorten en wanneer het samenwerkingsverband in beeld komt is uitgewerkt in een stroomschema.

Stroomschema SWV VO Deventer

 

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”